STERRENGIDS, ZENIT, BOEKENPOST, VERZAMELEN MAGAZINE, PRACHTVONDSTEN en DUTCH COLLECTOR’S AWARDS zijn uitgaven en activiteiten van Stip Media te Alkmaar.

 1. Definities
  Onder “abonnee” wordt verstaan de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die schriftelijk, telefonisch of anderszins te kennen heeft gegeven een jaarabonnement op één of meerdere van bovengenoemde uitgaven te willen, respectievelijk betaald heeft. Het abonnement kan bij elk nummer ingaan en loopt minimaal een jaar.

Onder “adverteerder” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk, telefonisch of anderszins opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van een advertentie in één of meer nummers van STERRENGIDS, ZENIT, BOEKENPOST, VERZAMELEN MAGAZINE, PRACHTVONDSTEN en DUTCH COLLECTOR’S AWARDS. Onder “uitgever” wordt verstaan: Stip Media te Alkmaar, hierna ook aangeduid als De Uitgever.

 1. Geldigheid van deze voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van De Uitgever en voor iedere overeenkomst tussen De Uitgever en abonnee, adverteerder of andere afnemer. Een en ander voor zover niet uitdrukkelijk door partijen wordt overeengekomen af te wijken van (gedeelten van) deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes
  Alle offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen na de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De Uitgever is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding daarvan hem schriftelijk binnen de gestelde termijn is bevestigd. In het geval dat de opdrachtgever de offerte (telefonisch) mondeling accepteert en/of de opdracht geeft, zal de overeenkomst eveneens tot stand gekomen zijn, als De Uitgever de mondelinge afspraak schriftelijk heeft bevestigd. De in de offerte aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 3. Prijswijzigingen
  Wijziging in prijzen die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door De Uitgever doorberekend worden. De afnemer heeft het recht om in geval van prijswijziging de overeenkomst te annuleren, tenzij de prijswijziging een gevolg is van een kostprijsverhogende belasting, heffing of tarifering door enige overheidsinstantie.
 4. Advertenties
  a.
  Hoewel bij het ontwerpen, corrigeren en drukken alle aandacht gegeven wordt aan de opgegeven advertenties, kunnen desondanks fouten of misstellingen plaatsvinden. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade aan wie dan ook toegebracht, als gevolg van dergelijke fouten of misstellingen. Gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten, die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie worden door de uitgever in de eerstvolgende uitgave op verzoek gerectificeerd.
 5. De uitgever is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet of niet tijdig plaatsen van een advertentie.
 6. Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties is de uitgever niet aansprakelijk. Verzoeken om reductie of gratis herplaatsing kunnen derhalve niet worden ingewilligd. Fouten in advertenties door onduidelijk geschreven kopij of het ontbreken van aanwijzingen door de opdrachtgever, geven eveneens geen aanleiding tot reductie of rectificatie.
 7. De opdrachtgever dient materiaal (foto’s, logo’s, tekeningen e.d.) aan te leveren van een zodanige kwaliteit, dat de uitgever c.q. de drukker daarmee een redelijk resultaat kan bereiken. De uitgever is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat indien het oorspronkelijke materiaal niet van goede kwaliteit is.
 8. Klachten over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum dan wel na verschijning van de betreffende uitgave schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen de genoemde termijn van veertien dagen geen schriftelijke klacht is ontvangen, betekent dit, dat de factuur door debiteur akkoord is bevonden.
 9. Annulering of wijziging van een advertentie-opdracht wordt uitsluitend geaccepteerd, indien deze schriftelijk voor de uiterste inzenddatum van enig nummer/uitgave van De Uitgever in bezit is van de uitgever. Indien nodig vindt terugbetaling dan wel verrekening met openstaande facturen, van het eventueel (te veel) betaalde factuurbedrag plaats binnen 30 dagen na annulering.
 10. Voor advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm, dat er gelijkenis is met redactionele artikelen, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak te wijzigen.
 11. Een bepaalde plaats in enig nummer/uitgave van De Uitgever kan nimmer gegarandeerd worden, tenzij daarover uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt en/of een speciale plaatsingtoeslag is of wordt betaald. Wel wordt met verzoeken om een speciale plaats rekening gehouden zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, van de technische en redactionele mogelijkheden en van de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
 12. Mondelinge afspraken van welke aard dan ook, over advertenties of advertentie-opdrachten binden De uitgever slechts voor zover zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.
 13. De Uitgever behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. In een dergelijk geval wordt de reden van de weigering aan de opdrachtgever meegedeeld.

1.6. Abonnementen
Een jaarabonnement op één van bovengenoemde uitgaven kan bij elk nummer ingaan en loopt minimaal een jaar. Als datum van ingang van het abonnement geldt de eerste van de maand van verschijning van het eerste nummer dat aan de abonnee wordt toegestuurd of uitgereikt. Het abonnement wordt stilzwijgend met telkens een jaar verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk 2 maanden voor de datum van het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk heeft opgezegd. Kopers en aanvragers van losse nummers worden niet als abonnee beschouwd.

 1. Betaling
  a. Abonnementen
  Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij het verschijnen van het laatste nummer van de lopende abonnementsperiode wordt aan de abonnee een kennisgeving gezonden met een duidelijke omschrijving betreffende de betalingskeuzemogelijkheden voor betaling van de verlenging van de abonnementsperiode met een jaar. In die kennisgeving wordt tevens aangegeven, hoe de abonnee dient te handelen, als hij het betreffende abonnement op wil zeggen. Is voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode van de abonnee geen schriftelijke opzegging ontvangen, dan wordt het abonnement geacht te zijn verlengd.

Het abonnementsgeld dient uiterlijk op de dertigste dag na aanvang van de nieuwe abonnementsperiode op de giro- of bankrekening van De Uitgever zijn bijgeschreven. Een nieuwe abonnee aan wie op zijn verzoek reeds een eerder verschenen nummer / uitgave is toegestuurd of uitgereikt, wordt geacht abonnee te zijn geworden met ingang van de eerste van de maand waarin het verstrekte nummer is verschenen. Het abonnementsgeld dient uiterlijk op de dertigste dag na de verstrekking van het laatst verschenen nummer op de giro- of bankrekening van De Uitgever te zijn bijgeschreven.

 1. Advertenties en andere leveringen of diensten
  Het bedrag van een factuur voor geplaatste advertenties en andere vormen van dienstverlening of levering, dient zonder enige korting uiterlijk op de dertigste dag na dagtekening van de factuur op de giro- of bankrekening van De Uitgever ten name van Stip Media te Alkmaar te zijn bijgeschreven.
 2. Voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de hiervoor genoemde datum van betaling wordt overschreden kan een interest berekend worden gelijk aan een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente bedoeld in artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn het bedrag van het abonnement of van de factuur gerechtelijk of buitengerechtelijk moet worden ingevorderd, zullen de daarmee verband houdende extra kosten aan de abonnee c.q. de adverteerder in rekening gebracht kunnen worden. De extra invorderingskosten worden gefixeerd op 15 % van het te incasseren bedrag met een minimum van €25,–, exclusief omzetbelasting.
 3. Bij een verschil van mening over een onderdeel van de gezonden factuur blijft de hiervoor genoemde verplichting tot tijdige betaling van de onderdelen waarover geen verschil van mening is, bestaan.

De Uitgever is gerechtigd verdere plaatsing van advertenties op te schorten, totdat betaling van de reeds geplaatste advertenties is verkregen. Dat zal nimmer tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever ontheven is van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 1. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de uitgever zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: staat van faillissement, stagnatie, vertraging, technische tekortkomingen, stakingen bij bedrijven waarvan de uitgever afhankelijk is, zoals drukkerij, post bezorgingsbedrijf. De Uitgever acht zich niet aansprakelijk voor schade die kennelijk ontstaat als gevolg van overmacht.
 2. Auteursrechten
  Door het verstrekken van een advertentie-opdracht vrijwaart de opdrachtgever de uitgever voor aanspraak op rechten door derden volgens de Auteurswet 1912. Overname van gehele of gedeelten van advertenties, redactionele artikelen of berichten zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden als zijnde in strijd met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet 1912.
 3. Geschillen
  Geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk is, in der minne worden opgelost. Lukt dat niet, dan kunnen geschillen worden gebracht voor de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van De Uitgever dan wel van de gedaagde partij.
 4. Toepasselijk recht
  Op de door de uitgever met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.